Ormanların çevreye ve insanlara yararları nelerdir?

Ormanların insan için önemi nedir?, Ormanların tahribi sonucu ne olur?, Ormanlar gezme ve dinlenme yeri midir?, Ağaçlandırmanın faydaları nelerdir?, Ormanların yararları Nelerdir, Ormanların insanlar için önemi, Ormanların faydaları Nelerdir maddeler halinde. Ormanlar, insanlığa gıda, yakıt, barınak, temiz hava ve su, ilaç, gelir kaynağı, istihdam, dinlenme, peyzaj gibi maddi-manevi birçok ekonomik, ekolojik, sosyokültürel faydalar sunan doğal bir kaynaktır.

Ormanların bütün canlılara faydası vardır. Türkiye bilinçli ve bilinçsiz çıkan yangınlardan etkilenen ormanlık alanlarıda hızla kendisini toparlamakta veya yeni fidanlar dikilerek eski gücüne kavuşmaktadır. Ormanlarımızın her birey tarafından korunması gerekmektedir.

Ormanların faydaları nelerdir?

Bir ekosistem olarak orman, belirli bir kapalılıkta ağaçlar, diğer bitki ve hayvan topluluğu ile topraktaki gözle görünmeyen diğer organizmaların cansız çevreyle belli bir denge içinde karşılıklı olarak birbirleriyle etkileşimde bulunduğu canlı bir sistem ve topluluktur. Bu paha biçilemeyen doğal kaynağın maddi ve manevi faydalarının ve hizmetlerinin kıyamete kadar sürmesi, tabiatına uygun olarak sürdürülebilirlik ilkesi ile idare edilmesine bağlıdır.

Ormanların çevreye ve insanlara yararları nelerdir

Türkiye ormanlarının tamamına yakını devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, büyük çoğunluğu Orman Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülebilirlik ilkesi esas alınarak idare edilmektedir. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 26. maddesinde yer alan “… Devlet ormanlarından yapılacak istihsal, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca tespit olunacak esaslar dairesinde ve Amenajman Planlarına göre Devlet tarafından yapılır…” hükmünün bir uygulaması olarak ülke ormanlarının tamamı orman amenajman planları ile işletilmektedir. Bu planlar; Orman Genel Müdürlüğü, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından, belli dönemleri içerecek şekilde Orman İşletme Şefliği bazında yapılmaktadır.

İlk Orman Amenajman Planı 1917 yılında yapılmış ve bu plan ile birlikte Türk ormancılığında planlı döneme geçilmiştir. Türkiye’nin Ulusal Ekonomisi yönünden olduğu kadar, ormancılık sektörü için de 1963 yılı önemli bir yıl olmuş ve 1963-1972 yılları arası dönemde, kalkınma planlarında ormancılık sektörü için tespit edilen hedeflere ulaşılması gayesi ile Türkiye’deki bütün ormanların amenajman planları, 10 yıllık bir sürede tamamlanmıştır. Böylece ormancılık sektörü tüm Türkiye’yi planlayan ilk sektör olmuştur. Ülkede ulusal orman envanteri bilgileri; arazi çalışmaları ve uzaktan algılama yöntemlerinin birlikte kullanıldığı kombine envanter yöntemiyle, Orman Amenajman Planları için toplanan verilerden elde edilmektedir. Bu kitapçık, ENVANİS (envanteristatistik) veri tabanı yardımı ile belirli aralıklarla güncellenen orman envanter bilgilerini içermekte olup, ormanların 2012 yılı itibarıyla son durumu hakkında istatistiki bilgiler vermektedir.

Orman hakkında genel tanımlar

 1. Orman, oldukça geniş bir alanda kendine özgü bir iklim oluşturabilen, belirli yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçlar, ağaçcık, çalı ve otsu bitkiler, yosun, eğrelti ve mantarlar, toprağın altında ve üstünde yaşayan mikroorganizmalar ve çeşitli böcek ve hayvanlarla orman toprağının birlikte oluşturduğu hayat birliğidir
 2. Ormanlık alan, üzerinde orman ağacı bulunan alanın hektar ölçü birimine göre büyüklüğüdür,
 3. Orman formu, aktüel durumdaki orman yapısı veya niteliğini ifade eder. Aynıyaşlı ve değişikyaşlı olarak 2’ye ayrılır.
 4. Normal kapalı orman, ağaçların tepe çatılarının %11-100 oranlarında alanı örttüğü ormanlardır.
 5. Boşluklu kapalı orman, ağaçların tepe çatılarının %10’dan az oranda alanı örttüğü ormanlardır.
 6. Koru ormanı, tohum orijinli yetişmiş veya yetiştirilecek ormandır (Çoğunlukla uzun idare süreli, yüksek boylu ağaçların olması
  hedeflenen kuruluş yapısıdır).
 7. Baltalık ormanı, sürgün kökenli tıraşlama ormanıdır (Çoğunlukla kısa idare süreli ve ince sürgün kökenli ağaçların olması hedeflenen
  kuruluş yapısıdır).
 8. Ağaç serveti, ormanın ölçüldüğü anda yaşayan ve üretim yapan, belirli bir göğüs çapının üstündeki gövdelerin hacimleri toplamıdır. Göğüs çapı 8 cm ve üzeri gövdelerin, m3 cinsinden dikili kabuklu silindirik gövde hacimleri toplamıdır.
 9. Yıllık cari artım, orman servetinin yıl sonundaki cari artım miktarıdır.
 10. Dikili kabuklu gövde hacmi, ağacın dip kütükten tepeye kadar olan kabuklu gövde hacmidir.
 11. Eta, faydalanmayı düzenleyen Amenajman metotlarına dayanılarak kararlaştırılan ve ilk amenajman planı süresinde, ormandan alınması
  uygun ve mümkün olan periyodik veya yıllık hasılattır.
 12. Amenajman, bir orman işletmesini veya onun ayrıldığı alt işletme ünitelerini tespit edilen amaçlara göre planlayan, planın uygulanmasını izleyen ve süresi bitince planı yeniliyen bir ormancılık bilim dalıdır.

Bir yanıt yazın

1.9k
294